Kwaliteit


Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu vormen een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur en onze dienstverlening. We voelen ons verplicht maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We hebben ons ten doel gesteld om onze kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieudoelstellingen continu te verbeteren. Dat doen we op alle niveaus binnen onze organisatie. In relatie tot onze medewerkers voelen we ons als management verantwoordelijk om zorg te dragen voor kennisoverdracht op dit gebied. Dit stelt ons in staat om onze bedrijfsvoering te optimaliseren en betrokkenheid te creëren bij onze medewerkers. Door interne en externe audits bewaken wij onze bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.

Veiligheid en Milieu


Betrokkenheid, leiderschap en verantwoordelijkheid

Op het gebied van veiligheid en milieu nemen we onze verantwoordelijkheid door het stellen van meetbare en bereikbare doelen. Ook van onze medewerkers vragen we een zelfde betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Gezondheid, veiligheid en milieumanagement

Als management dragen we bij aan gezondheid-, veiligheid- en milieuprocedures die betrekking hebben op onze medewerkers en klanten. We maken daarbij gebruik van effectieve communicatiemiddelen.

Risicomanagement

We brengen alle risico’s in kaart die gerelateerd zijn aan onze werkzaamheden. Dit risicomanagement is een kernelement van onze strategie. Op die manier creëren we een veilige en milieuvriendelijke omgeving voor onze medewerkers.

Crisismanagement

In het geval van ongelukken of incidenten nemen we (nood)maatregelen die ons in staat stellen de veiligheid van onze medewerker te garanderen en de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Onderzoek en analyse van incidenten

Bij ongelukken of incidenten onderzoeken we de oorzaken om vervolgens preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Informatie, instructie, training en supervisie

We instrueren en trainen onze medewerkers om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, zowel voor henzelf als voor anderen.

Bescherming van het milieu

We nemen onze verantwoordelijkheid om het milieu zo min mogelijk te belasten.